home zoeken contact

Juryrapport RIWA-Maasprijs 2002

Laudatio

Toekenning Internationale Maasprijs 2002 aan de heer Norbert Huijts

Ir. L.T.A. Joosten,
Unit manager Water&Milieu van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN)

Monseigneur,

Geachte genodigden,

Een van de hardnekkigste problemen bij de verbetering van de kwaliteit van het water van de Maas zijn de chemische bestrijdingsmiddelen. De drinkwaterbedrijven die de Maas als bron gebruiken zijn daardoor gedwongen dure zuiveringstechnieken toe te passen. Dat is beslist geen duurzame situatie. Een van de opdrachten die de EU-Kaderrichtlijn Water dan ook bij ons neerlegt, is om te komen tot een ‘goede toestand' waarbij dit soort dure zuivering overbodig wordt.

 Bestrijdingsmiddelen in de Maas zijn zowel afkomstig uit de landbouw als van buiten de landbouw. U herinnert zich dat wij in 1998 de internationale Maasprijs hebben uitgereikt aan de Nederlandse gemeente Eindhoven voor haar inzet bij het reduceren van het niet-landbouwkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen.

 Des te meer verheugt het ons dat wij vandaag de prijs uit kunnen reiken aan iemand uit de landbouw. De tijd is voorbij dat de agrarische sector alleen maar defensief reageert als ze wordt aangesproken op de nadelige effecten van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, oftewel gewasbeschermingsmiddelen zoals men in de landbouw zegt. Dat is niet vanzelf gegaan. Daarvoor zijn mensen nodig geweest die het aandurfden de handschoen op te nemen en tegen alle vooroordelen in, op zoek gingen naar mogelijkheden om landbouw en milieu met elkaar in evenwicht te brengen.

 Een van die pioniers is de heer Norbert Huijts, akkerbouwer in het Nederlands-Limburgse Voerendaal. Al eind jaren '80 was hij actief in het “Innovatieproject geïntegreerde akkerbouw”, waarin hij samen met 40 anderen op zoek ging naar mogelijkheden om met minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen toch een goed product te leveren. Dat leverde af en toe slapeloze nachten op…. De risico's waren groot en er was geen blauwdruk voorhanden voor een verzekerd resultaat. De te volgen koers moest door vallen en opstaan worden gevonden. Maar het project leverde wél een schat aan ervaring en informatie op: er bleek veel meer mogelijk dan wie dan ook voor mogelijk had gehouden!

 Vervolgens participeerde Norbert Huijts in de loop der jaren nog in vele andere projecten. Ik noem o.a. het project “rendabele landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden” in samenwerking met de VEWIN. Door dit alles wist hij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen op zijn bedrijf in 1999 te reduceren tot slechts 1,1 kg/ha, minder dan 8% van het landelijk gemiddelde. En het Praktijkonderzoek voor de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt concludeerde in 2000 dat op zijn bedrijf nagenoeg alle milieu-doelstellingen werden gehaald. Inmiddels heeft Norbert Huijts zelfs de stap gezet om geheel biologisch te produceren.

 Minstens zo belangrijk als wat er op zijn eigen bedrijf gebeurde, is het feit dat met al die projecten steeds meer agrariërs betrokken raakten. Ook daarin heeft Norbert Huijts een belangrijke rol gespeeld. Zo was hij een van de initiatiefnemers van de Stichting Mergelland-corporatie, waarin momenteel honderden agrariërs uit Zuid-Limburg participeren om landbouw en milieu in balans te brengen. En, last but not least: diverse leden van het Nederlandse Parlement en zelfs de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, hebben in de loop der tijd hun licht opgestoken op zijn bedrijf.

 De Jury herkent in Norbert Huijts een inspirerend mens, die zich niet verschuilt achter vooroordelen of pessimisme, maar die in samenwerking met anderen, zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en daarmee een voorbeeld stelt.

 Zonder vele anderen tekort te willen doen, wil de RIWA met de toekenning van de Internationale Maasprijs 2002 de heer Norbert Huijts eren voor zijn inspanningen, en tevens andere agrariërs aanmoedigen dit voorbeeld te volgen en daarmee een bijdrage te leveren aan het herstel van het milieu in het algemeen en de verbetering van de kwaliteit van de grondstof voor drinkwater in het bijzonder.

16 oktober 2002

Getekend te Luik,

De Jury van de Internationale Maasprijs 2002:

Voorzitter van de Jury:
Ir. M.W.M. Tielemans
Hoofd Waterkwaliteit DZH

Lid:
Ing R.J. Goossens
Hoofd Laboratorium BIWM

Lid:
Ir. L.T.A. Joosten
Unit manager Water & Milieu van de VEWIN

RIWA-Maas:
M. Leemans
voorzitter 

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 10 november 2020